Polecamy strony

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Dzisiaj jest

niedziela,
21 października 2018

(294. dzień roku)

Zegar

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8841

 

 

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ  i  PZK

 

 

 

 

 


 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ od roku 2000

 

� l.

W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii pro�boszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską

lub po�twierdzić jej skład dotychczasowy.

                                                       

� 2.

Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

 

� 3.

W skład rady wchodzą z urzędu: proboszcz, jako jej przewodni�czący, rektorzy kościołów, wikariusze, katecheci oraz odpowiedni prze�łożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostol�skiego.

 

� 4.

Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty

parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.

 

� 5.

Zaleca się, aby doświadczenie członków zespołów synodalnych oraz innych grup zamykających swoją działalność (np. komitet budowy kościoła) zostało wykorzystane w pracy rad parafialnych.

 

� 6.

Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii,

dziesięć do trzydziestu osób.

W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.

 

� 7.

Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swo�imi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza.

 

� 8.

Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej mogą otrzy�mać nominację, którą podpisuje proboszcz i aprobuje dziekan.

� 9.

Inną formą powołania jest odczytanie składu rady w ogłoszeniach parafialnych, po wpisaniu nazwisk do księgi stowarzyszeń i grup apostolskich, którą przedstawia się dziekanowi oraz biskupowi

podczas wizytacji. 

 

� 10.

Tekst nominacji - w brzmieniu jest taki - jak otrzymaliśmy.

 

� 11.

Ustalony przez proboszcza skład rady zatwierdza dziekan.

Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest archiprezbiter,

a dla archiprezbitera ordynariusz miejsca.

 

� 12.

Podczas inauguracji – członkowie rady składają przyrzeczenie wg wskazanego tekstu.

Po złożeniu przyrzeczenia dotyka się księgi Ewangelii całując ją.

 

 

 

 

� 13.

Kadencja rady trwa pięć lat. Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu,

pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.

 

� 14.

Gdy członek rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji. W okolicznościach nadzwyczajnych proboszcz może odwołać członka rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana, albo archiprezbitera.

 

� 15.

W wyjątkowych sytuacjach biskup diecezjalny może zalecić rozwiązanie rady i powołanie jej w nowym składzie.

 

� 16.

Członkowie rady mogą być powoływani najwyżej na kolejne trzy kadencje.

� 17.

Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona w p. 7

 

� 18.

Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego proboszcza.

 

� 19.

Posiedzenia rady duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku (w naszej parafii odbywają się co kwartał), ze względu na potrzebę zaprogra�mowania działań i przyjęcia sprawozdania z ich przebiegu.

 

� 20.

Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz, lub w wy�jątkowych wypadkach wikariusz na podstawie specjalnego upoważnie�nia proboszcza.

 

� 2I.

Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami oraz  niektórymi członkami rady, ustala termin spotkania oraz porządek ob�rad,w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski.

 

� 22.

Wszyscy członkowie powinni być powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzień przed terminem.

 

� 23.

Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera się sekretarza, który pro�wadzi księgę protokołów przechowywaną w kancelarii parafialnej. Księgę tę przedstawia się podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

 

� 24.

Podczas posiedzeń każdy z uczestników rady winien mieć możli�wość swobodnego wypowiedzenia się na tematy ustalone w porządku obrad.

 

� 25.

Kwestie wątpliwe mogą być poddane głosowaniu rady. We wszyst�kich sprawach personalnych, np. zatrudnienie lub zwolnienie pracowni�ków kościelnych, itp., głosowanie jest tajne.

� 26.

Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decy�zje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospo�darczym.

 

� 27.

Głosowanie wskazuje na myśl i wolę większości, której proboszcz, bez poważnej przyczyny, nie powinien lekceważyć, ale ze względu na doradczy charakter rady uchwały nie wiążą proboszcza

w podejmowa�niu decyzji.

 

  � 28.

Po zakończeniu roku kalendarzowego proboszcz przedstawia radzie (lub jej sekcji do spraw ekonomicznych) księgę kasową, w której dwóch członków składa swoje podpisy.

 

� 29.

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady

może być powodem odwołania członka z jej składu.

 

� 30.

              Różnice stanowisk pomiędzy proboszczem a członkami rady roz�strzyga

                          dziekan jako instancja nadrzędna, zaś ordynariusz

jako instancja wyższa.